Privacy verklaring - Looije Agro Technics BV

Privacy verklaring

Looije Agro Technics is als adviesbureau gespecialiseerd in de glastuinbouwsector. Onze kern-activiteiten zijn: haalbaarheidsonderzoeken, kostenprognoses, ontwerpen van tuinbouwbedrijven en bedrijfsinrichtingen, aankoopbegeleiding, vergunningen rondom tuinbouwprojecten, energieconsultancy, compleet bouwmanagement en bouwregie en tuinbouwgebiedontwikkeling.

Om overeenkomsten uit te kunnen voeren en marketingactiviteiten te verrichten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij o.a. via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: (+31) (0) 162 – 68 43 36
E-mail: privacy@lat.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het indienen van offerteaanvragen en orderbevestigingen, sollicitaties of andere vormen van contact laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de reden van communicatie worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Motivatiebrief en CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van offerteaanvragen
 • Het verwerken van bestellingen
 • Het verwerken van sollicitaties
 • Om met u te communiceren door middel van elektronische nieuwsbrieven

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is. Gegevens omtrent sollicitaties worden gedeeld met onze externe personeelsfunctionaris in verband met de sollicitatieprocedure.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Verder worden gegevens langer bewaard als dit verplicht is vanuit wetgeving.

Inzage en wijziging van uw gegevens
U heeft recht op inzage in welke gegevens wij van u bewaren. Een verzoek om inzage kunt u sturen naar privacy@lat.nl
Kloppen er gegevens niet, of wilt u iets wijzigen? Geef dit dan ook aan ons door.

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Looije Agro Technics niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan op de site van Autoriteit Persoonsgegevens