Stikstofemissies - Looije Agro Technics BV

Stikstofemissies

Een groot deel van de veehouderij in Nederland zit ‘op slot’ vanwege hun stikstofuitstoot. Uitbreiden is dan, op basis van de Wet natuurbescherming, niet mogelijk in verband met Natura 2000-gebieden. Maar ook glastuinbouwbedrijven worden getroffen door deze wetgeving. Dit geldt ook voor bedrijven in glastuinbouwconcentratiegebieden.

Deze wetgeving treft iedere tuinder die een verwarmingsketel en/of WKK in gebruik heeft Uiteraard geldt dit ook voor biomassa-installaties. Al deze installaties kunnen door de NOx uitstoot een negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden.

Wie ná 31 december 2014 meer stikstof uitstoot, heeft mogelijk een Wet natuurbeschermingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal installaties of vergroting van het areaal waardoor meer draaiuren nodig zijn.

Op basis van de bekende gegevens en kerngetallen wordt de stikstofdepositie berekend via de online tool AERIUS Calculator. Looije Agro Technics voert deze berekeningen regelmatig uit. Afhankelijk van het type natuurgebied betreft het vervolgtraject een vergunning, melding of wellicht door optimalisatie geen van beiden. Overigens hebben verschillende berekeningen laten zien dat de bovengenoemde installaties zelfs invloed hebben op natuurgebieden op ruim 40 kilometer afstand!

Meerdere natuurgebieden hebben (bijna) geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar. Dit is problematisch aangezien nieuwe ontwikkelingen, die de stikstofdepositie ter plaatse negatief beïnvloeden, dan niet meer mogelijk zijn. Naar gelang de tijd vordert, is dit voor meer en meer natuurgebieden van toepassing. Looije Agro Technics kan u adviseren in de mogelijkheden om een beoogde ontwikkeling, voor zover mogelijk, toch passend te krijgen.