Waterzuivering - Looije Agro Technics BV

Waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water (let op: het WG is altijd leidend). Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater).

Om te kunnen voldoen aan de zuiveringsplicht moet u de waterstromen van uw bedrijf goed in beeld hebben. Alleen dan hebben de maatregelen het gewenste effect en weet u zeker dat u binnen de regels handelt. De specialisten van Looije Agro Technics kunnen u bijstaan bij het inzichtelijk maken van de waterstromen op een overzichtstekening geaccepteerd door het bevoegd gezag.

Loost u niet bent u als tuinder verantwoordelijk hier voldoende bewijsvoering voor aan te voeren. Een gesloten watersysteem is lastig vast te stellen. Controles zijn momentopnames en daarom dient er een vorm van borging te zijn voor de tussenliggende perioden. Looije Agro Technics kan u helpen bij het opzetten van een systematiek en de nodige schriftelijke bewijsvoering om een gesloten watersysteem aan te tonen aan het bevoegd gezag.

Zuiveringscollectieven hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen tot uiterlijk 1 januari 2021. Zowel op het gebied van exploitatiekosten als op storingsgevoeligheid biedt een collectieve oplossing voordelen. Voor een collectief moet samenwerking worden gezocht met nabijgelegen bedrijven en bevoegd gezag in de regio.

Looije Agro Technics kan collectieven van tuinders helpen bij alles wat op het pad komt om te voldoen aan hun zuiveringsplicht, van het doorrekenen van zuiveringskosten tot advisering rondom de zuiveringsinstallaties die op de markt komen.

Voordelen van het inschakelen van Looije Agro Technics:

  • Alle kennis die nodig is, is aanwezig onder 1 dak, binnen 1 bedrijf
  • We handelen en adviseren totaal onafhankelijk van enige leverancier van zuiveringstechnieken
  • We kunnen meer dan alleen het begeleiden van het papieren businesscase traject. Vanuit onze technische kennis en jarenlange ervaring kunnen we ook de technische haalbaarheid van mogelijke oplossing beoordelen
  • Onze technische projectleiders kunnen de aanleg tot en met de oplevering en ingebruikname van het zuiveringssysteem begeleiden